1. Gegevensverwerking.

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan in het kader van de levering van diensten die wij op UW WEBSITE website aanbieden, zoals de verkoop van producten of abonnementen op nieuwsbrieven (hierna “Diensten”). Ook lichten wij het Beleid toe over de gegevens die wij verzamelen wanneer u UW WEBSITE bezoekt.

In overeenstemming met EU-REGLEMENT 2016/679 informeren wij u dat deze gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat eigendom is van BEDRIJFSNAAM (hierna “het Bedrijf”) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op REGISTERKANTOORADRES, met BTW-NUMMER BEDRIJFSNAAM en e-mail UW EMAIL. Dit alles om u per e-mail informatie te kunnen sturen over de producten en diensten van ons bedrijf en om de gegevens met betrekking tot het browsen en de aankopen van de gebruiker te kunnen verwerken, waarbij deze worden gescheiden van uw persoonlijke gegevens, en u ons toestemming geeft om uw gegevens uitdrukkelijk te bewaren voor de bovengenoemde doeleinden.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is voornamelijk gebaseerd op de contractuele en/of precontractuele relatie die u heeft met NAAM VAN HET BEDRIJF.

Wanneer wij u onze nieuwsbrieven en/of diensten toesturen of de door u verstrekte e-mail gebruiken om op een gepersonaliseerde manier contact met u op te nemen, gebeurt dit op basis van geïnformeerde toestemming.

De verwerking van de door onze cookies verzamelde informatie is gebaseerd op de geïnformeerde toestemming die u ons geeft, in overeenstemming met de huidige wetgeving

3. Verzamelde persoonlijke informatie

Om u aan te melden voor onze Nieuwsbrief service, zullen wij u alleen vragen om ons uw e-mailadres te geven.

Voor ons arbeidsgedeelte zullen wij u vragen om uw naam en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Om te winkelen op UW WEBSITE dient u persoonlijke informatie te verstrekken zoals uw land of woonplaats, voor- en achternaam, adres, en alle andere aanvullende informatie die ons in staat stelt deze dienst te vervullen, alsmede uw creditcardgegevens, debetkaartgegevens, vervaldatum en CVV-nummer.

4. Doeleinden

BEDRIJFSNAAM, als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Om uw registratie voor aankopen op UW WEBSITE te beheren.

De kaartbeveiligingscode (CVV of CVC) wordt alleen gebruikt om de huidige aankoop te voltooien, en wordt niet opgeslagen of verder verwerkt als onderdeel van uw betalingsgegevens.

U via e-mail te contacteren met betrekking tot updates, promoties of mededelingen, of werkgelegenheidskansen.

Om eventuele vragen of verzoeken te behandelen die u doet via de klantenservicekanalen die beschikbaar zijn op ons Platform.

5. Gegevensbescherming rechten

Als Data Controller, zijn wij toegewijd aan het respecteren van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en aan het garanderen van de uitoefening van uw rechten. U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen:

Recht op toegang. U hebt het recht om te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, om een kopie van deze gegevens en volledige informatie over de verwerking ervan te verkrijgen.

Recht op wijziging. U hebt het recht om onnauwkeurigheden te corrigeren, onnauwkeurige of onvolledige gegevens te wijzigen en de juistheid van de informatie tijdens de verwerking te waarborgen.

Recht op verwijdering. U heeft het recht om zonder onnodige vertraging te verzoeken om verwijdering van uw gegevens, in het geval dat de verwerking onwettig is of het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt of verzameld niet langer bestaat

Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om beperking van de verwerking te vragen indien deze onwettig is of indien beroep is aangetekend tegen de juistheid van de gegevens.

Recht op bezwaar. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer het doel van de verwerking direct marketing is of wanneer de verwerking moet worden stopgezet om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie, tenzij er een legitiem belang is of de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van vorderingen.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u een e-mail sturen naar: UW EMAIL, met duidelijke vermelding van (i) uw identiteit, waaronder ten minste uw volledige naam en het e-mailadres dat u hebt gebruikt voor de aankoop van of registratie voor onze nieuwsbriefdienst, alsmede een document waarmee wij uw identiteit kunnen bewijzen, en (ii) het recht of de rechten die u van plan bent uit te oefenen.

6. Uitoefening van gegevensbeschermingsrechten

De gebruiker wordt op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot uitoefening van het recht op toegang, wijziging, verwijdering en bezwaar, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving, waarbij hij de mogelijkheid heeft om

Een e-mail sturen naar UW EMAIL

Een aangetekende brief te sturen naar het volgende adres: NAAM VAN HET BEDRIJF – ADRES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

Het verzoek van de gebruiker moet voldoen aan de volgende wettelijk vastgestelde minimale inhoud:

Naam en achternaam.

Fotokopie van identiteitskaart, elektronische handtekening of gescande kopie van identiteitskaart.

Specifiek verzoek.

Adres voor kennisgeving.

Datum en handtekening van de gebruiker.

7. Leeftijd.

Registratie op onze website is bedoeld voor gebruikers boven de leeftijd van achttien (18) jaar. In het geval dat de registratie van een persoon onder de 18 jaar wordt gedetecteerd, zal een dergelijke account automatisch worden verwijderd.8. Intellectuele of industriële eigendom.

De inhoud van de website, zoals teksten, beelden, grafieken of broncode, worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Deze inhoud mag bijgevolg niet worden gereproduceerd of getransformeerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Onderneming. De gebruiker heeft toegang tot de inhoud en mag toegestane privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen vervolgens niet worden overgedragen aan derden, noch worden geïnstalleerd op netwerkservers, of worden onderworpen aan enige vorm van exploitatie.

9. Gemeenschappelijke regels voor het gebruik van de website.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website te gebruiken in overeenstemming met de volgende regels:

Er mogen geen commerciële mededelingen via de website worden gepubliceerd.

Er mag geen inhoud of informatie van andere gebruikers worden verzameld.

Er mogen geen virussen of kwaadaardige code van welke aard dan ook worden geüpload.

Het is niet toegestaan inloggegevens op te vragen of toegang te verkrijgen tot een account die aan een andere gebruiker toebehoort.

Andere gebruikers niet lastigvallen, pesten of intimideren.

Geen onwettige, misleidende, kwaadwillige of discriminerende handelingen verrichten op de website, in overeenstemming met deze voorwaarden en de Spaanse wet.

Niets doen dat de veiligheid van uw account in gevaar kan brengen, in het bijzonder met betrekking tot uw wachtwoord. In feite zal elk incident met betrekking tot uw wachtwoord, account, schending van de vertrouwelijkheid van uw gegevens, gevaar of bedreiging die in de veiligheid van uw gegevens wordt ontdekt, worden meegedeeld.

Het Bedrijf kan elke inhoud verwijderen of de dienst opschorten indien, naar eigen goeddunken, een van de regels en verplichtingen beschreven in deze Wettelijke Aankondiging wordt geschonden.

Voor vragen of verduidelijkingen met betrekking tot deze specifieke EU-regels of deze specifieke voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via e-mail.

10. Links en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Het plaatsen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van een relatie tussen de Vennootschap en de eigenaar van de website waarop de hyperlink is geplaatst, noch de aanvaarding en goedkeuring door de Vennootschap van de inhoud of diensten ervan. De personen die van plan zijn een hyperlink aan te brengen, moeten vooraf de schriftelijke toestemming van de Vennootschap vragen. In elk geval zal de hyperlink enkel toegang verlenen tot de homepagina van onze website, en moet de hyperlink zich ook onthouden van valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of aanduidingen over de Vennootschap, of illegale inhoud bevatten, in strijd met de goede praktijken en de openbare orde.

De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van het materiaal dat op deze website ter beschikking wordt gesteld, noch voor de acties die worden ondernomen op basis van het voornoemde materiaal. De inhoud van de website is van algemene en louter informatieve aard.

De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de werking van websites van derden waartoe de gebruiker van de Winkel toegang kan krijgen via een link van welke aard dan ook.

De Onderneming wijst elke aansprakelijkheid af, voor zover wettelijk toegestaan, voor schade die voortvloeit uit de aanwezigheid van virussen, handelingen van derden die inbreuk maken op eigendomsrechten, eer, privacy of illegale reclame.

Indien een gebruiker of derde van mening is dat er een illegale activiteit van welke aard dan ook wordt gepleegd op de Website, dient hij/zij een bericht te sturen naar de Onderneming op het e-mailadres dat in onze identificatiegegevens staat. Gelieve u naar behoren te identificeren door de feiten die u meldt te specificeren.

11. Cookiebeleid.

Onze website maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is een klein bestand dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en ons in staat stelt hem te herkennen. Het gebruik van “cookies” helpt ons de kwaliteit van onze website te verbeteren, door ons in staat te stellen na te gaan welke pagina’s onze gebruikers nuttig vinden en welke niet. Cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website en bieden talloze voordelen bij het aanbieden van interactieve diensten, waardoor het voor u gemakkelijker wordt om op onze website te navigeren en deze te gebruiken. Wij wijzen u erop dat cookies uw computer niet kunnen beschadigen en dat het feit dat ze zijn ingeschakeld ons helpt bij het opsporen en herstellen van eventuele fouten. U kunt het gebruik van cookies echter uitschakelen via de instellingen van uw internetbrowser of u kunt bepaalde beleidsregels instellen waarmee u een privé-modus kunt inschakelen waarin cookies na uw bezoek altijd worden verwijderd.

De toegang tot deze website kan het gebruik van cookies met zich meebrengen. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die worden opgeslagen in de browser die door elke gebruiker wordt gebruikt, zodat de server bepaalde informatie onthoudt die later alleen kan worden gelezen door de server die ze heeft geïmplementeerd. Cookies hebben over het algemeen een beperkte duur in de tijd. Geen enkele cookie op deze website maakt het mogelijk om contact op te nemen met het telefoonnummer, e-mailadres of een ander contactmiddel van de gebruiker. Geen enkele cookie op deze website kan informatie van de harde schijf van de gebruiker halen of persoonlijke informatie stelen. De enige manier waarop privé-informatie van een gebruiker deel kan uitmaken van het cookie-bestand op deze website, is wanneer de gebruiker die informatie persoonlijk aan de server geeft. Gebruikers die geen cookies wensen te aanvaarden of op de hoogte wensen te worden gebracht van de bevestiging ervan, kunnen hun browser daartoe configureren.

12. Toepasselijk recht, beslechting van geschillen en bevoegde jurisdictie

Het gebruik van de website wordt beheerst door de Spaanse wet. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website zal worden onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de gemeente waar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd, tenzij de geldende regelgeving of de gedragscode een ander rechtsgebied vaststelt.

nl_NLDutch